073-7114789
Thomas Edisonweg 33

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Navigatiesteun BV

Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Navigatiesteun BV en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities
1.1. Navigatiesteun BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Navigatiesteun BV, gevestigd te Thomas Edisonweg 33 in Drunen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70374074, die handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Navigatiesteun BV.

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Navigatiesteun BV en de klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Navigatiesteun BV.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Navigatiesteun BV zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2. Navigatiesteun BV is gerechtigd om de prijzen van haar producten en diensten te wijzigen.

3.3. Navigatiesteun BV kan niet aan prijsopgaven worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4. Alle informatie, afbeeldingen, mededelingen, etc. met betrekking tot de producten en diensten van Navigatiesteun BV gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling plaatst via de webshop of per e-mail.

4.2. Navigatiesteun BV behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om aanvullende informatie op te vragen. Indien de bestelling wordt geweigerd, zal Navigatiesteun BV dit binnen 5 werkdagen aan de klant meedelen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Navigatiesteun BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2. De klant is verplicht om alle gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig en juist aan Navigatiesteun BV te verstrekken.

5.3. Navigatiesteun BV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Navigatiesteun BV.

Artikel 6. Herroepingsrecht/retour
6.1. Indien de klant een natuurlijke persoon is en de overeenkomst op afstand is gesloten, heeft de klant het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.2. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk aan Navigatiesteun BV kenbaar te maken. De klant dient de producten onbeschadigd, ongebruikt en compleet terug te sturen naar Navigatiesteun BV.

6.3. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betaling
7.1. De klant dient de betaling vooraf te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

7.2. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Navigatiesteun BV staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

8.2. Op producten die door Navigatiesteun BV worden geleverd, is de fabrieksgarantie van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. De garantieperiode is gelijk aan de fabrieksgarantieperiode.

8.3. De klant dient eventuele gebreken binnen bekwame tijd nadat hij/zij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan Navigatiesteun BV te melden.

8.4. Indien het gebrek binnen de garantieperiode valt en niet is veroorzaakt door onjuist gebruik of nalatigheid van de klant, zal Navigatiesteun BV het gebrek kosteloos herstellen of het product vervangen.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of gebreken aan de producten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Navigatiesteun BV te worden gemeld.

9.2. Navigatiesteun BV zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht reageren en proberen een passende oplossing te bieden.

9.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling zoals beschreven in artikel 13.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Navigatiesteun BV is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Navigatiesteun BV.

10.2. Indien Navigatiesteun BV op enig moment toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.3. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Navigatiesteun BV beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Navigatiesteun BV totdat de klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11.2. De klant is verplicht om de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Navigatiesteun BV op te slaan.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Navigatiesteun BV verwerkt persoonsgegevens van klanten conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze privacyverklaring, die te vinden is op onze website.

Artikel 13. Slotbepalingen en Contactgegevens
13.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Motorparts-online.com gevestigd is. 

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Navigatiesteun BV
Thomas Edisonweg 33
5151 DH, Drunen
Tel: 073-7114789
Email: [email protected]
KvK: 70374074
BTW NL: NL858300400B01